سفارش تبلیغ
صبا

بیوگرافی امام زاده میر علم قتلیش

امامزاده،لقبی که عموماً برای فرزندان امامان شیعه و همچنین نوادگان ایشان تا چندین نسل کاربرد دارد، در محدوده عراق و ایران بزرگ پراکندگی وسیعی دارند. این پراکندگی در خصوص فرزندان امامان ششم تا یازده شیعه بیشتر می شود، چرا که در دوران این امامان و پس از شهادت شان، حاکمان ظالم آن دوران مامورانی را به قصد شناسایی و قتل فرزندان این امامان گسیل می داشتند و عملاً امکان تمرکز بازماندگان ائمه در یک منطقه جغرافیایی قابل تحقق نبوده است پیرو همین مقدمه یکی دیگر از نوادگان أئمه شیعه إثنا عشری که مقبره آن توسط رؤیای صادقه بی بی خانم مشاهده شده و با تصمیمات و تدارکات منطقی و عقلائی و همکاری شخصی به نام علی نقی و با آشکار شدن علائم بیان شده در رؤیای صادقه ،این مکان باعرض وطول جغرافیائی درسال های 1320 تبدیل به مقبره و محل زیارت وبرآورده شدن حوائج  می گردد وبین این امام زاده و مردم ارتباط روحی و معنوی خاصی به وجود می آید./.  الهّم عجّل الولیک